Anne-Marie Blink

home
activiteiten
koren - KiB
workshops
biografie
contact


Privacy Statement ST. ANDERE KLANK

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van ST. ANDERE KLANK mediX of ArtPaint, hierna te noemen ST. ANDERE KLANK, of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Stichting Andere Klank
Colenso 170
3761 GP Soest(dijk)
E-mail: info@andereklank.nl of info@artpaint.nl
Telefoon: +31 (0)6 1135 3694
KvK nr: 24369042

ST. ANDERE KLANK is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. ST. ANDERE KLANK is verantwoordelijke in de zin van de AVG. ST. ANDERE KLANK is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens ST. ANDERE KLANK, waaronder www.andereklank.nl
ST. ANDERE KLANK verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van een opdracht. De door ST. ANDERE KLANK opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door ST. ANDERE KLANK. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor ST. ANDERE KLANK om de overeenkomst uit te voeren.
ST. ANDERE KLANK gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt ST. ANDERE KLANK altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.
Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Door ST. ANDERE KLANK worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

1.    voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam en e-mailadres;
2.    voor de uitvoering van de overeenkomst: van u persoonlijk uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en daarnaast uw bedrijfsgegevens, te weten bedrijfsnaam, adres, postcode, vestigingsplaats, e-mailadres, KvK-nummer en telefoonnummer;
3.    voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres.
Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@artpaint.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1.    in het geval van het versturen van een vrijblijvende offerte: na 30 dagen;
2.    in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 12 maanden na uitvoering;
3.    in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst maakt ST. ANDERE KLANK gebruik van externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in een deel van uw gegevens, n.l. NAW. In ieder geval zal zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor ST. ANDERE KLANK. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn, indien dit wettelijk gezien is vereist, bewerkersovereenkomsten van toepassing.
Voor het innen van facturen kan ST. ANDERE KLANK gebruik maken van een externe Payment Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de Payment Provider. Door het gebruik van de betaalmogelijkheid geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de Payment Provider.
Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt ST. ANDERE KLANK van een externe E-mail Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de E- mail Service Provider.

Het staat ST. ANDERE KLANK vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van ST. ANDERE KLANK ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor eigenaar van ST. ANDERE KLANK. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van ST. ANDERE KLANK.
Soest(dijk), 24 mei 2018
      
(biography     biografie)
2016 Stichting Andere Klank